Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Če Vas zanima očarljiv
svet živali in rastlin...

Če Vas skrbi prihodnost
našega planeta...

Če Vas veseli odkrivanje
raznolikosti življenja...

Podajte se na izlete v svet naravoslovja!

“širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav naravoslovja“

Predavatelji

natisni

doc. dr. Elena Varljen Bužan

Doc. dr. Elena Varljen Bužan je doktorirala na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. V času podiplomskega in podoktorskega študija je pridobila več štipendij za študij in raziskovalno delo v Veliki Britaniji, Španiji in na Češkem. Poklicno se ukvarja z raziskavami varstvene in populacijske genetike, predava pa Varstvena biologijo, Evolucijsko genetiko in Biokemijo.

dr. Jure Jugovic

Dr. Jure Jugovic je doktoriral na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani ter sodeluje pri izvajanju predmetov Sistematska zoologija, Evolucijska biologija in Biodiverziteta morja. Ukvarja se s taksonomijo in ekologijo nevretenčarjev, zlasti nekaterih skupin rakov (kozice, Atyidae;  oslički, Asellidae) in žuželk (metulji, Lepidoptera). Raziskovalno je aktiven zlasti na  področju speleobiologije in drugih tem, povezanih s krasom. Zaposlen je kot profesor na UP FAMNIT in kot raziskovalec na Inštitutu za biodiverzitetne študije.

doc. dr. Andreja Ramšak

Doc. dr. Andreja Ramšak je zaposlena na Nacionalnem inštitutu za biologijo-Morski biološki postaji. Občasno sodeluje tudi v pedagoškem procesu na UP FAMNIT - v  preteklem akademskem letu je sodelovala pri izvedbi programa Sredozemsko kmetijstvo. Ukvarja se s filogeografijo klobučnjakov, ki se v zadnjih letih vse pogosteje in množično pojavljajo v morjih ter povzročajo težave turizmu in ribiški industriji.

doc. dr. Irena Maček

doc. dr. Irena Maček je doktorirala na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je bila v privatnem sektorju kot vodja projektov s področja presoje vplivov na okolje in kasneje nadaljevala z raziskovalnim delom na BF UL kot vodja dveh nacionalnih projektov s področja raziskav biodiverzitete, metagenomike, ekologije in fiziologije rastlin in talnih mikroorganizmov, s poudarkom na raziskavah simbiotskih arbuskularnih mikoriznih gliv. V tem času je pridobila več mednarodnih štipendij, nagrad in projektov. Na UP FAMNIT je nosilka predmetov Fiziologija rastlin in Okoljska mikrobiologija.

 

mag. Živa Fišer Pečnikar

Živa Fišer Pečnikar je diplomirala iz Biologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Po končanem univerzitetnem študiju je pridobila štipendijo Ad Future za študij v tujini in se vpisala na mednarodni podiplomski študij biologije, smer Biodiversity in Time and Space, na Univerzi v Leidenu na Nizozemskem. Med dveletnim študijem je sodelovala pri dveh večjih projektih. Leta 2008 je vpisala doktorski študij iz Varstva naravne dediščine, njena doktorska naloga pa se nanaša na varstveno genetiko Blagajevega volčina. Zaposlena je kot asistentka na UP FAMNIT in kot raziskovalka na Inštitutu za biodiverzitetne študije. 

Martina Lužnik

Martina Lužnik je diplomirala iz Biologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Na isti fakulteti je nadaljevala doktorski študij Varstva naravne dediščine in se kot mlada raziskovalka na UP ZRS posvetila študiju ekologije, molekularne in varstvene biologije dvoživk. Zanimajo jo tudi druge teme s področja herpetologije in uporaba molekularnih tehnik pri populacijskih raziskavah pupkov, kuščaric in drugih organizmov. Zaposlena je kot asistentka na UP FAMNIT. 

Katja Kalan

Katja Kalan je je diplomirala iz Biologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Tekom študija je sodelovala na raznih projektih, predvsem s področja ekologije in sistematike živali. Zanimata jo biologija in ekologija tigrastega komarja. Zaposlena je kot asistentka na UP FAMNIT in kot raziskovalka na Inštitutu za biodiverzitetne študije. 

Peter Glasnović

Peter Glasnović  je diplomiral iz Biologije in kemije na Univerzi v Ljubljani in je vpisan na podiplomski študij na Univerzi na Primorskem. Njegovo področje zanimanja za naravo je zelo široko - od botanike do biogeografije in evolucije. Zaposlen je kot asistent na UP FAMNIT in kot raziskovalec na Inštitutu za biodiverzitetne študije. 

Felicita Urzi

Felicita Urzi  je diplomirala iz živilske tehnologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Kasneje je dokončala specializacijo iz Managementa v evropskem okolju. Tekom študija je sodelovala na raznih projektih, predvsem s področja prehrane. Zanimata jo biokemija in ekologija. Zaposlena je kot astistenka na UP FAMNIT.

Peter Maričič

Peter Maričić je pridobil naziv doktor veterinarske medicine. Svoje izkušnje je pridobival s prakso v Veterinarski ambulanti d.o.o. Koper in ambulanti za ptice, kunce, glodavce in plazilce na Veterinarski fakulteti. Kasneje je svoja znanja iz veterinarske medicine eksotičnih živali izpopolnjeval v San Diegu. Po končanem študiju in opravljenem licenčnem izpitu je prejel štipendijo Evropske komisije »Leonardo da Vinci« in opravil 4 mesečno strokovno prakso v centru za terapijo in rehabilitacijo morskih in vodnih ptic v Livornu, Italija. Zaposlen je kot asistent na UP FAMNIT in kot raziskovalec na Inštitutu za biodiverzitetne študije. 

Sara Zupan

Sara Zupan je študirala biologijo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomirala s področja antropologije. Tekom študija se je navdušila za ornitologijo in herpetologijo, vodila je lokalni projekt zaščite dvoživk ob Žovneškem jezeru. Sodelovala je pri ustanovitvi gozdnih učnih poti z žepnim herbarijem preko projekta »Mladi v akciji«. Njeno področje zanimanja so raziskave varstvene genetike ter uporaba molekularnih tehnik pri populacijskih raziskavah. Zaposlena je kot asistentka na UP FAMNIT in kot raziskovalka na Inštitutu za biodiverzitetne študije.

doc. dr. Dunja Bandelj

Dunja Bandelj je doktorski študij zaključila na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeno podiplomsko usposabljanje, ki je vključevalo analizo genoma oljke, je potekalo na Biotehniški fakulteti UL. V času študija se je z udeležbo izobraževalnih seminarjev strokovno izpopolnjevala na področju oljkarstva v Španiji in Italiji. Njeno raziskovalno področje obsega proučevanje diverzitete sredozemskih kulturnih rastlin z uporabo sodobnih orodij biotehnologije. Na UP FAMNIT predava Osnove rastlinske pridelave v Sredozemlju in Genetiko.

dr. Maja Podgornik

Maja Podgornik je leta 2008 na Biotehniški fakulteti uspešno zaključila z doktorsko disertacijo »Primerjava izpiranja hranil na izbranih igriščih za golf«. V letu 2004 je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani uspešno zaključila Pedagoško-andragoško izobraževanje.  Na UP FAMNIT predava Vrtnarstvo, Pedologijo in rabo tal ter Hidrologijo.

doc. dr. Irma Vuk

Irma Tomažič je študirala agronomijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani kjer je tudi doktorirala. Po zaključenem dodiplomskem študiju se je zaposlila na Katedri za vinogradništvo Oddelka za agronomijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. V času doktorskega študija je se je izpopolnjevala tudi na Instituto agrario di San Michele all Adige v Italiji. Po doktoratu pa se je tri mesece izpopolnjevala na področju rastlinske virologije na Institut National de Recherches Agronomiques INRA, Colmar v Franciji. Od aprila 2003 do septembra 2006 je bila zaposlena na Univerzi v Novi Gorici, Laboratoriju za raziskave v okolju, kjer je pripravila in koordinirala visokošolski strokovni študij Vinogradništvo in vinarstvo. Trenutno je zaposlena v Znanstveno-raziskovalnem središču Koper, Inštitutu za Inštitutu za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo. Na UP FAMNIT predava Vinogradništvo, Oljkarstvo in Sadjarstvo.

Alenka Arbeiter

Alenka Arbeiter je leta 2009 na Biotehniški fakulteti diplomirala z diplomskim delom “Genetska variabilnost divjih fig (Ficus carica L.) vzhodne jadranske regije”. Prve delovne laboratorijske izkušnje je pridobila na UP ZRS, kjer je trenutno zaposlena kot mlada raziskovalka. Na UP FAMNIT pa sodeluje pri izvedbi laboratorijskih vaj pri Genetiki.

Matjaž Hladnik

Matjaž Hladnik je diplomiral na Biotehniški fakulteti z diplomskim delom »Analiza rezultatov večletnega ocenjevanja škodljivosti gosenic koruzne vešče (Ostrinia nubilalis [Hübner], Lepidoptera, Crambidae) na koruzi na primorskem«. Trenutno je zaposlen kot mladi raziskovalec na UP ZRS. Raziskuje na področju genomike vinske trte in je vključen v izvedbo laboratorijskih vaj pri Genetiki na UP FAMNIT.

Tjaša Rešetič

Tjaša Rešetič je leta 2008 diplomirala na Biotehniški fakulteti z diplomskim delom, ki nosi naslov Sezonska dinamika kapusovega molja (Plutella xylostella [L.], Lepidoptera, Plutellidae) v nasadu zelja (Brassica oleracea var. Capitata L.). Istega leta se je zaposlila kot mlada raziskovalka na UP ZRS, kjer raziskuje na področju genomike oljke, ter je vključena v izvedbo laboratorijskih vaj pri predmetu Genetika.