Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Če Vas zanima očarljiv
svet živali in rastlin...

Če Vas skrbi prihodnost
našega planeta...

Če Vas veseli odkrivanje
raznolikosti življenja...

Podajte se na izlete v svet naravoslovja!

“širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav naravoslovja“

Seznam predavanj in delavnic s področja sredozemskega kmetijstva

natisni

PREDAVANJA

Naslov: SKRIVNOSTNA OMREŽJA TALNIH GLIV IN NJIHOV POMEN ZA ČLOVEŠTVO

Trajanje: 45 min

Vsebina: velika večina rastlin v naravnem okolju živi v simbiozi z mikoriznimi glivami. V sklopu predavanja bomo pod drobnogled vzeli to starodavno simbiozo in raziskali ekološko in uporabno vlogo arbuskularnih mikoriznih gliv v kopenskih ekosistemih.
 

Naslov: TRAJNOSTNO KMETIJSTVO

Trajanje: 45 min

Vsebina: kmetijstvo ima gotovo velik vpliv na okolje, zato ne more biti samo tržno usmerjeno, ampak mora ob prilagajanju ekološkim dejavnikom skrbeti za trajnostno rabo naravnih virov. Spoznali bomo različne tehnologije s katerimi zagotavljamo trajnostno rodovitnost tal, zmanjšujemo negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranjamo raznolikost habitatov, domače sorte in pasme, biotsko pestrost, hkrati pa pridelamo pestro in kakovostno hrano, ki je tudi zdrava za potrošnika.

Naslov: KMETIJSTVO IN ODGOVOREN ODNOS DO NARAVNIH VIROV

Trajanje: 45 min

Vsebina: število prebivalcev narašča, kmetijska zemljišča in obnovljivi viri energije pa se zmanjšujejo. Slovenija pridela le okoli 35 % hrane za lastne potrebe. Na vse manjšo pridelavo pa poleg opuščanja kmetijske pridelave vplivajo tudi podnebne spremembe. Po drugi strani pa tudi kmetijstvo vpliva na globalne spremembe podnebja in jih celo spreminja. Na primer velik del toplogrednih plinov, kot sta metan in dušikov oksid, izvira iz kmetijstva. Rešitev ni v opuščanju kmetijske pridelave, saj prihaja zaradi tega do propadanja avtohtonih sort, pa tudi vrst, ki tako izgubljajo rastišča, tujerodne rastline in živali pa lahko postanejo v našem okolju invazivne in jih je potrebno z različnimi postopki obvladovati, pri čemer pa lahko pride do obremenjevanja okolja s kemikalijami, ogrožanja virov pitne vode ter nenazadnje porabnikov živeža. Zato je potrebno razviti trajnostno kmetijstvo, ki bo sposobno prilagajanja podnebnim spremembam in bo ob minimalnem negativnem vplivu na okolje omogočalo pridelavo kakovostne hrane.

Naslov: APLIKATIVNOST GENETSKIH RAZISKAV V KMETIJSTVU

Trajanje: 45 min

Vsebina: metode molekularne genetike omogočajo učinkovitejše in trajnostno kmetijstvo. Proučevanje in razumevanje delovanja rastlin in njihovega odziva na različne okoljske vplive na molekularnem nivoju omogoča odkrivanje genov za agronomsko in ekonomsko pomembne lastnosti pridelkov, kot so: vsebnost olja, velikost plodov, toleranca na abiotične (suša, mraz, zasoljenost tal) in biotične stresne dejavnike (bolezni in škodljivci) itd. Tako identificirani geni omogočajo hitrejše in bolj ciljno usmerjeno žlahtnjenje novih, primernejših sort. Karakterizacija genskih virov z molekularnimi markerji je privedla do bolj organiziranih kolekcij na prostem in vzorcev, shranjenih v genskih bankah, kar pomembno prispeva k ohranitvi starejših sort, ki so komercialno sicer manj zanimive, vendar z vidika genske variabilnosti zelo dragocene.  

DELAVNICE

Naslov: OLJČNA MUHA IN DRUGI ŠKODLJIVCI V OLJČNIKU

Trajanje: 2 – 3 ure

Vsebina: predstavili bomo učinkovita orodja in modele napovedovanja za zmanjšanje populacije oljčne muhe in drugih škodljivih organizmov v oljčniku, kot so oljčni molj, oljčni kapar, oljčna bolšica, oljčni jajčasti rilčkar. Dijaki in osnovnošolci bodo v oljčniku spoznali vse omenjene škodljivce in tudi t.i. koristne živalske in rastlinske vrste. Zavedati se moramo, da s kemičnimi pripravki ni možno uničiti vseh škodljivih organizmov in, da so ti, po našem mnenju škodljivci, pomemben del populacije. Brez njih tudi koristni organizmi ne morejo preživeti.

Naslov: FIGA – STARODAVNI SADEŽ

Trajanje: 2 – 3 ure

Vsebina: včasih je imela gojena figa večji gospodarski pomen kot danes. Prav zaradi tega želimo mladim približati ta eksotičen sadež, ki je bogat z vlakninami in številnimi hranilnimi snovmi z zdravilnimi učinki. V nasadu fig bodo udeleženci delavnice spoznali biološke značilnosti fige, edinstven način razmnoževanja ter načine gojenja in predelave fig. Na delavnici bomo predstavili tudi genetske raziskave na figi, ki potekajo na Inštitutu za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo.

Naslov: DELAVNICA OLJKA, SIMBOL SREDOZEMLJA

Trajanje: 2 – 3 ure

Vsebina: oljka je ena najstarejših gojenih sadnih vrst na območju sredozemskega bazena, kjer jo gojijo v glavnem za pridobivanje oljčnega olja. Z delavnico želimo dijakom in študentom predstaviti različne sorte oljk, ki so zbrane v kolekcijskih nasadih. Spoznali bodo tudi različna oljčna olja in vložene oljke različnih sort.